Producenci
Nowości
Koszyk do smażalnika / frytkownicy
Koszyk do smażalnika / frytkownicy

99,00 zł

szt.
TRAKTOR RÓŻOWY z przyczepą (1)
TRAKTOR RÓŻOWY z przyczepą (1)

319,00 zł

szt.
TRAKTOR ŻÓŁTY z przyczepą
TRAKTOR ŻÓŁTY z przyczepą

319,00 zł

szt.
TRAKTOR ZIELONY z przyczepą
TRAKTOR ZIELONY z przyczepą

319,00 zł

szt.
Stabilizator głowy klockowy dla dziecka
Stabilizator głowy klockowy dla dziecka

229,00 zł

szt.
Nosze płachtowe dla dorosłych
Nosze płachtowe dla dorosłych

249,00 zł

szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 3. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 4. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 7. GWARANCJA
 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.primarket.pl prowadzony jest przez SANDRĘ ROTT oraz JERZEGO ROTT, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą PRIMA-TECH JERZY ROTT  SANDRA ROTT S.C. (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Górna 2a, 42-262 Poczesna) NIP spółki cywilnej 9491922250, REGON spółki cywilnej 240040924,  adres poczty elektronicznej: primatech@op.pl. Sandra Rott oraz Jerzy Rott wpisani są do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki kolejno pod numerami NIP 5791066014, REGON 192864036 oraz NIP 5731054510, REGON 151549163.

1.2.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa -wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w  związku z realizacją postanowień niniejszego

Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4.

Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KLIENT –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

OFERTA –oferta zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Klientem złożona przez Sprzedawcę Klientowi w odpowiedzi na jego Zamówienie.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.prima-tech.net

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - SANDRA ROTT oraz JERZY ROTT, prowadzący  wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą PRIMA-TECH  SANDRA ROTT JERZY ROTT S.C. (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Górna 2a, 42-262 Poczesna) NIP spółki cywilnej 9491922250, REGON spółki cywilnej 240040924, adres poczty elektronicznej: primatech@op.pl. Sandra Rott oraz Jerzy Rott wpisani są do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki kolejno pod numerami NIP 5791066014, REGON 192864036 oraz NIP 5731054510, REGON 151549163.

UMOWA SPRZEDAŻY –umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą (Prima-Tech S.C. ul. Górna 2A, 42-262 Kolonia Poczesna NIP: 949-19-22-250, tel./fax.: 34 328 51 48, e-mail:) primatech@op.pl) za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA  ELEKTRONICZNA –usługa  świadczona  drogą  elektroniczną  przez  Usługodawcę  na  rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,  której ustawa przyznaje zdolność prawną,  korzystająca lub zamierzająca korzystać  z Usługi Elektronicznej.

ZAMÓWIENIE –oświadczenie Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia stanowiące zaproszenie do złożenia przez Sprzedawcę Oferty i zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.5

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

2.1.

Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • Poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • Emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • Telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2.2.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich, brutto i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w Ofercie.

2.3.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu  przez  Klienta Zamówienia.

2.4.

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji

2.5.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

2.6.

Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.7.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI

3.1.

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

3.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

3.1.2. Płatność gotówką bądź kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.

3.1.3. Płatność przelewem tradycyjnym na numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

ING Bank Śląski SA 40 1050 1142 1000 0022 9043 3230

3.1.4.  Płatność za pomocą serwisu imoje. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu www.imoje.pl.
Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909

3.2.

Obsługę płatności kartą płatniczą za pośrednictwem terminala SumUp prowadzi Financial Conduct Authority w Anglii (licencja nr587718).

 

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

4.1.

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

4.1.1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

4.1.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

4.1.3. Przesyłka paletowa.

4.1.4. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Górna 2a, 42-262 Poczesna -w Dni Robocze w godzinach od

08:00 do 16:00.

4.2.

Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

4.3.

Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4.4.

W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1.

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

5.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

5.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: primatech@op.pl lub też pisemnie na adres: ul. Górna 2a, 42-262. Produkt należy również dostarczyć na powyższy adres.

5.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

5.1.4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

5.2.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

5.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: primatech@op.pl lub też pisemnie na adres: ul. Górna 2a, 42-262 Poczesna.

5.2.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

5.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

5.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

5.2.5. Koszt transportu towaru do serwisu ponosi klient.

5.3.

Podstawą reklamacji jest oryginał karty gwarancyjnej oraz dowód zakupu.

5.3.1. Załączona do produktu Karta Gwarancyjna nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

5.3.2. W przypadku reklamacji klient zobowiązany jest do dostarczenia towaru na adres: Prima-Tech S.C., ul. Górna 2A, 42-262 Kolonia Poczesna oraz do załączenia danych teleadresowych wraz z opisem usterki.

5.3.3. Towar powinien być kompletny oraz w całości.

5.3.4. Numer telefonu do serwisu gwarancyjnego 34 328 59 25.

5.3.5. Reklamacja dotycząca uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu oraz braku towarów w przesyłce będzie rozpatrywana tylko wówczas, gdy klient stwierdzi taką wadę w momencie odbioru towaru w obecności  doręczyciela i zostanie ten fakt potwierdzony notatką sporządzoną i potwierdzoną podpisem doręczyciela (protokół szkody).

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  primatech@op.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Górna 2a, 42-262 Poczesna. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

6.2.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

6.3.

Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.

6.4.

Termin 14 dni, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

6.5.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta,  przed 4upływem  terminu, o którym mowa powyżej w  pkt  8.1  oraz  8.4;  (2)  dotyczących  nagrań  audialnych  i  wizualnych  oraz  zapisanych  na informatycznych  nośnikach danych  po usunięciu  przez konsumenta ich  oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

6.6.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.(wzór poniżej)

6.7.

Skutki odstąpienia od umowy:

6.7.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu  dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

6.7.2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdy przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.7.3. Możemy wstrzymać  się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania  rzeczy lub do  czasu dostarczenia  nam  dowodu  jej  odesłania,  w  zależności  od  tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.7.4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty  zwrotu  rzeczy. Odpowiadają  Państwo  tylko  za  zmniejszenie wartości  rzeczy  wynikające  z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 1. GWARANCJA

7.1.

Gwarancji udziela firma Prima-Tech S.C., adres: 42-262 Kolonia Poczesna k/Cz-wy, ul. Górna 2A, zwana dalej gwarantem.

7.2.

Gwarancja jest udzielana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na okres 12 miesięcy od dnia  zakupu widniejącego na karcie gwarancyjnej.

7.3.

Gwarant zapewnia sprawne działanie urządzenia pod warunkiem użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem, przy przestrzeganiu zaleceń i wskazówek zawartych w instrukcji obsługi, której część stanowi niniejsza gwarancja.

7.4.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne z wyłączeniem uszkodzeń wynikających z:

7.4.1. Użytkowania sprzętu niezgodnie z instrukcją.

7.4.2. Niewłaściwej konserwacji i przechowywania.

7.4.3. Niewłaściwego transportu.

7.4.4. Uszkodzeń mechanicznych.

7.4.5. Montażu sprzętu w niewłaściwy sposób.

7.5.

Samowolne przeróbki, naprawy lub zmiany w układach elektrycznych sprzętu zwalniają gwaranta z odpowiedzialności  gwarancyjnej. W celu zachowania ważności gwarancji nie należy dopuszczać do napraw poza autoryzowanym serwisem.

7.6.

Gwarant jest zobowiązany do wykonania skutecznej naprawy urządzenia po jego dostarczeniu do serwisu w możliwie najkrótszym terminie. Dostarczenie i odbiór sprzętu do i z serwisu gwaranta odbywa się na koszt klienta.

7.7.

Podstawą reklamacji jest oryginał karty gwarancyjnej oraz dowód zakupu.

7.8.

Załączona Karta Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

7.9.

Numer serwisu gwarancyjnego 34 328 59 25.

7.10.

W przypadku reklamacji Klient zobowiązany jest do załączenia danych teleadresowych wraz z opisem. Brak powyższych informacji będzie skutkował nierozpatrzeniem reklamacji. Urządzenie powinno być kompletne oraz w całości.

7.11.

Oferujemy również płatny serwis pogwarancyjny.

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

8.1.

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

8.2.

W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne  sposoby  płatności, w tym  także  wymagać  dokonania  przedpłaty  w  całości  albo  części  i  to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.3.

Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

8.4.

Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży  zawartej  z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

8.5.

Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

8.6.

W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.7.

Odpowiedzialność  Usługodawcy/Sprzedawcy  w  stosunku  do  Usługobiorcy/Klienta  nie  będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona -zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie -do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku  do  Usługobiorcy/Klienta  nie  będącego  jednocześnie konsumentem  tylko  za  typowe  szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.2.

Zmiana Regulaminu:

9.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy -w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

9.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

9.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

9.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

9.3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.4.

Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

9.5.

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl